มูลนิธิชัยพัฒนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

0 Comments

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (TICA) ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – เครื่องมือและการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 80% และได้รับ E-certificate จำนวน 27 คน จาก thirteen ประเทศ (ภูฏาน เอกวาดอร์ เอสวาตินี อินโดนีเซีย เมียนมาร์ เนปาล ปานามา ฟิลิปปินส์ เซียร์ราลีโอน